Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Dane przesyłek i Książka adresowa

Przypominamy, iż dane przesyłki, generowanie zestawienia w postaci elektronicznej książki nadawczej i powiązane z nimi dane adresata przechowywane są i dostępne dla klienta/użytkownika przez okres 410 dni od daty zapisania przesyłki.
Dane w książce adresowej są przechowywane przez okres 410 dni od daty zapisania adresata lub ostatniej aktualizacji adresata/użycia adresata w trakcie przygotowania przesyłki.

W celu dalszej dostępności do danych: przesyłek, elektronicznej książce nadawczej, książki adresowej po uplywie w/w okresu przechowywania lub po zakończeniu obowiązywania umowy należy zapisać dane, archiwum w postaci raportu szczegółowego do lokalnego pliku użytkownika lub w innej formie dostępnej w systemie EN.

 

-* * * -


We would like to remind you that the shipment data, generating a statement in the form of an electronic sender's book and the addressee's data related to them are stored and available to the customer/user for a period of 410 days from the date of saving the shipment.

Data in the address book is retained for a period of 410 days from the date the recipient was saved or the last update of the recipient/use of the recipient during the preparation of the shipment.

For further access to the data: shipments, electronic books, address book after the expiry of the above-mentioned storage period or after the end of the contract, you should save the data, archive in the form of a detailed report to the user's local file or in another form available in the EN system.