Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

New WebAPI v.79 specification and new version of EN 12.3

Please be advised that on August 10/11, 2021 between 23:00 and 06:00 it is planned to implement a new version of the Elektroniczny Nadawca 12.3 system. The new version will not affect existing integrations. In addition to the changes listed in the list, the version also includes fixes and internal modifications.

Changes visible to customers:

  • we implement the security of the connection session with the Elektroniczny Nadawca system;
  • change in the detailed report;
  • new pickup point - BIEDRONKA.

The full list of changes with a description is available on the application website in the "What is e-sender" tab.

The updated WebAPI specification v.79 of 23/07/2021 of the Elektroniczny Nadawca system is available. This version contains the changes to the existing methods. Please read the history of changes described in the specification, the description of new functionalities and the changes that have been made to the existing methods.

Nowa wersja EN 12.3 i nowa specyfikacja WebAPI v.79

Informujemy, że w dniu 10/11.08.2021 r. w godzinach 23:00-06:00 planowane jest wdrożenie nowej wersji systemu Elektroniczny Nadawca 12.3. Zakres zmian wersji nie będzie miał wpływu na funkcjonalności dostępne za pomocą WebAPI. Wersja poza zmianami wymienionymi na liście zawiera również poprawki i modyfikacje wewnętrzne. W trakcie wdrożenia system nie będzie dostępny dla użytkowników.

Zmiany widoczne dla klientów:

  • Wprowadzono zabezpieczenie sesji połączenia z systemem Elektroniczny Nadawca;
  • Modyfikacja raportu szczegółowego;
  • Dodanie nowego typu punktu odbioru BIEDRONKA.

Pełna lista zmian wraz z opisem dostępna jest na stronie aplikacji w zakładce „Czym jest e-nadawca”.

Dostępna jest zaktualizowana specyfikacja WebAPI wersja 79 z dnia 23.07.2021 systemu Elektroniczny Nadawca. Ta wersja zawiera kilka zmian w istniejących już metodach. Prosimy o zapoznanie się z historią zmian opisaną w specyfikacji, opisem nowych funkcjonalności oraz zmianami jakie wprowadzono w istniejących metodach.